java 消息

springcloud alibaba

seata 分布式事务

https://blog.csdn.net/zhangchangbin123/article/details/89310131

feign

https://www.jianshu.com/p/59295c91dde7

Spring Data JPA

https://www.cnblogs.com/youqc/p/11095574.html

Spring Security 安全

https://blog.csdn.net/weixin_43464964/article/details/86610018